GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Bekijk Favorieten
Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

Bekijk Favorieten

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

    A. Dr. Martens: de gebruiker van deze algemene verkoopvoorwaarden:

      Dr. martens

      Airwair international ltd

      28 Jamestown Road, Camden Town, London NW1 7BY

      Verenigd koninkrijk

    B. Klant: de natuurlijke persoon die via de website bij dr. Martens een bestelling plaatst;

    C. Overeenkomst: de overeenkomst tussen dr. Martens en de klant;

    D. Product: het product dat via de website verkocht wordt;

    E. Website: de website www.drmartens.com
 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website tussen dr. Martens en de klant tot stand komen.

2.2 Van deze algemene verkoopvoorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene verkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door dr. Martens vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4 Indien dr. Martens niet steeds strikte naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat dr. Martens in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden te verlangen.
 

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3 3 Dr. Martens is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten of op de website.

3.4 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.

4.2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt dr. Martens de klant via de e-mail een bevestiging dat dr. Martens de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigings e-mail van dr. Martens heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van dr. Martens, voor de contactgegevens van de klantenservice van dr. Martens zie artikel 13.1.

4.3 De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene verkoopvoorwaarden.
 

Artikel 5. Account

5.1 De klant kan een account aanmaken op de website, zodat de klant niet iedere keer dat hij een bestelling plaatst zijn gegevens opnieuw dient in te vullen.

5.2 Nadat de klant een account heeft aangemaakt op de website, ontvangt hij daarvan een bevestiging via de e-mail.

5.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens. Dr. Martens kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. Dr. Martens kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan dient de klant dr. Martens daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.4 De klant kan zijn account te allen tijde sluiten.
 

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

6.1 Alle gegevens die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst of bij het aanmaken van een account op de website aan dr. Martens verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.

6.2 Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
 

Artikel 7. Prijzen

7.1 De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en inclusief btw.

7.2 Dr. Martens heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 

Artikel 8. Verzendkosten

8.1 De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

8.2 De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.
 

Artikel 9. Levering en leveringstermijn

9.1 De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

9.2 De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

9.3 waar mogelijk proberen we alle bestelde items tegelijk te bezorgen. Let wel dat we het recht hebben om de bestelling in gedeelten te leveren, zodat je je producten zo snel mogelijk ontvangt. Aan zulke deelleveringen zijn geen extra kosten verbonden. Iedere deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Als we een deel te laat bezorgen of als er sprake is van een gebrekkige deellevering geeft dat je niet het recht om andere delen van de bestelling te annuleren.

9.4 Indien dr. Martens de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt dr. Martens de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt dr. Martens eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
 

Artikel 10. Ontbindingsrecht

10.1 De klant heeft het recht gedurende 30 dagen na ontvangst van de gehele bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De klant ontvangt via de e-mail of bij de levering een formulier dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit ontbindingsrecht.

10.2 De klant dient binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst de producten te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. De klant mag het product wel gepast hebben.

10.3 De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.

10.4 Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat dr. Martens overeenkomstig artikel 10.6 aan de klant betaalt.

10.5 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

10.6 Dr. Martens zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het leveren van de producten) restitueren. De verzendkosten worden niet aan de klant terugbetaald indien de klant een deel van de bestelling wel houdt.
 

Artikel 11. Retouradres

11.1 De producten dienen geretourneerd te worden naar het adres dat vermeld is op het in je pakket bijgesloten retourlabel  
 

Artikel 12. Betaling

12.1 De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

    A. Met een creditcard (visa en mastercard);

    B. Via PayPal, IDeal & Apple Pay;

    C. Met een Dr. Martens e-cadeaukaart.
 

Artikel 13. Klantenservice

13.1 Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van dr. Martens. De klantenservice van dr. Martens is op de volgende wijzen bereikbaar:

    Via het telefoonnummer:  +31 20 715 7350, 020 3908 6908 (EU) tijdens kantooruren

    Via het e-mailadres: contact.nl@drmartens.com

13.2 Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

13.3 Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.

13.4 Klachten worden door dr. Martens in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

13.5 De klant dient dr. Martens de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.
 

Artikel 14. Melden van gebreken en schade aan pakket

14.1. Zichtbare gebreken aan de geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan dr. Martens gemeld te worden.

14.2. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de klant het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen. De klant heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de klant het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen.
 

Artikel 15. Garantie

15.1. Op de for life producten van dr. Martens wordt een garantie verleend.

15.2. De garantievoorwaarden staan op de website zie www.drmartensforlife.com.

15.3. De garantie komt de klant toe onverminderd de rechten die de wet de klant toekent.
 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. Dr. Martens kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

    A. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze
        algemene verkoopvoorwaarden;

    B. Enige daad of nalatigheid van de klant.

16.2. Dr. Martens is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

16.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Dr. Martens is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

16.4. Dr. Martens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat dr. Martens is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een leveringsadres.

16.5. Dr. Martens is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16.6. Indien dr. Martens aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van dr. Martens beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van dr. Martens gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van dr. Martens beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.7. De in deze algemene verkoopvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van dr. Martens of haar ondergeschikten.
 

Artikel 17. Overmacht

17.1. Dr. Martens is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van dr. Martens liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van dr. Martens; oorlog en oorlogsgevaar; in - en uitvoerverboden; maatregelen van nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; verlies of beschadiging bij transport; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring.

17.2. Indien dr. Martens weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt dr. Martens de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 9.3 van toepassing.
 

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2. Dr. Martens verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. De privacy statement van dr. Martens staat op de website zie www.drmartens.com/nl
 

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

19.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door dr. Martens geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 

Artikel 20. Beveiliging en internet

20.1. Dr. Martens zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.
 

Artikel 21. Gebruik van promotiecodes

20.1. Officiële dr. Martens promotiecodes zijn uitsluitend online te gebruiken bij bestellingen op de site www.drmartens.com/nl. Om van de promotiecode de gebruik te maken kunnen de internetgebruikers deze code invullen op de pagina van het winkelmandje in het daarvoor bestemde hokje bij de vraag "heeft u een kortingscode ?" slechts één promotie code kan gebruikt worden per bestelling. De promotiecodes kunnen niet samen met andere promoties of aanbiedingen gebruikt worden. De promotie codes zijn landelijk. Deze code wordt niet in geld uitbetaald. De promotie codes en daarbij behorende aanbiedingen zijn niet toegankelijk voor werknemers van dr. Martens welke alle rechten voorbehoudt om ze in te trekken en/of te weigeren en/of the beperken op elk moment. Promotiecodes zijn alleen geldig in het land waar ze gecreëerd zijn en hebben uitsluitend betrekking op betalingen in de valuta van het land. Bijvoorbeeld promotie codes geldig in nederland kunnen alleen bij betalingen in euros op de nederlandse dr. Martens site gebruikt worden. Gelieve de voorwaarden van elke promotie code te controleren om te weten in welk land de promotiecode gebruikt kan worden.

Formulier voor herroeping

De europese wetgeving verplicht alle webwinkels om de volgende link op te nemen ter verwijzing naar het online dispute resolution (odr) platform van de europese commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

Artikel 22. Promoties en kortingen

Zie hier voor promotievoorwaarden.

Artikel 23. Cadeaubonnen

Bekijk hier alle algemene voorwaarden van onze cadeaubonnen.